Перспективи відродження економіки України

Будь яка війна закінчується та вже дуже скоро розпочнеться період відродження економічного простору в нашій країні.
Здатність до відродження та налагодження залежить від далекоглядності економічних служб на підприємствах, розумного витрачання коштів під час впровадження інвестиційних проектів та постійного вивчення законодавчого простору, який останнім часом змінюється ще більш стрімко.


На формування зовнішніх умов функціонування вітчизняних підприємств суттєво впливають стан економік зарубіжних країн та коливання кон’юнктури глобальних ринків. Проте, якщо порівнювати Україну з іншими країнами світу, то необхідно зазначити, що за часи незалежності вона не використала належним чином свій потенціал розвитку. Про це свідчать результати глобальних досліджень і супроводжуючі їх рейтинги економік держав світу, які проводять МВФ, Світовий банк, впливові агенції Standard&Poors, Price Waterhouse Coopers, експерти Світового Економічного Форуму в Давосі (World Economic Forum), тощо. Так, за оцінкою міжнародних експертів Fundforpeace Україна знаходиться на 117 місці серед 178 держав світу за рейтингом неспроможних держав Faіled states іndex, тобто відноситься до країн із помірно нестабільною економікою. Те, що Україна знаходиться на низькій позиції в більшості рейтингах є дуже красномовною ілюстрацією стану зовнішніх умов функціонування для вітчизняних підприємств. Індекс Failed States вимірює тиск з якими стикаються країни. Отже, місце країна отримує згідно з рівнем неспроможності держави. Рейтинг топ на FSI і місце країн саме по собі не означає, що країна не успішна. Він позначає, наскільки високий ризик провалу тієї чи іншої країни. (Джерело: http://delo.ua/world/ukraina-priblizilas-k-urovnju-stabilnyh-stran-rejtinga-fund-f-212873/).


Не зважаючи на загальносвітові тенденції переходу глобальної економіки до постіндустріального устрою, економіка України має відсталу галузеву структуру. Вона і досі будується переважно на експорті товарів 3 і 4 технологічних укладів, при високому рівні залежності від зовнішніх ринків. Через це економіка країни відчуває на собі навіть найменші негаразди в змінах зовнішньоекономічної кон’юнктури.


Глобальні рейтинги є орієнтиром для іноземних партнерів щодо співпраці з українськими підприємствами. Однак, у фінансовій системі країни повинні функціонувати дієві механізми, які мають протидіяти перетворенню випадкових, тимчасових негативних явищ, що виникають під впливом несприятливих зовнішніх умов, в системні негаразди господарювання з загрозою банкрутства. Тому сукупність факторів впливу на підприємства доцільно розподілити на три рівня: міжнародний, національний (суверенний), корпоративний.
На міжнародному рівні необхідно виділити зовнішні фактори збитковості промислових підприємств, вирішувати які мусить держава відповідно до діючих міжнародних угод та реалій міжнародного економічного середовища. У зв’язку з цим, для розв’язання проблеми збитковості вітчизняних промислових підприємств необхідно сформувати оптимальну модель фінансових взаємовідносин України з іншими країнами з врахуванням головних напрямів регулювання підприємницької (комерційної) діяльності на міжнародному рівні. Держава має посилити регуляторний вплив на зовнішні запозичення.
На національному рівні мають вирішуватися питання щодо державного впливу на збитковість підприємств виходячи із внутрішніх макроекономічних пріоритетів. На цьому рівні для подолання кризових явищ та створення сприятливого бізнес-середовища мають злагоджено та прозоро співпрацювати органи державного управління та контролю, органи місцевого самоврядування, профспілки, професійні галузеві об'єднання підприємств, незалежні експертні установи, громадськість.
Проблеми корпоративного рівня, які породжують збитковість, мають вирішувати суб'єкти господарювання.
Більшу частину факторів, що виникають на корпоративному рівні можна згрупувати умовно в блоки, пов’язані з:
− низьким рівнем інновацій та раціоналізаторства на підприємстві;
− низькою якістю менеджменту та недоліки в організаційній структурі управління підприємством, у тому числі в частині розподілу функціональних обов’язків та інформаційного забезпечення управлінських рішень;
− недоліками системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на підприємстві;
− недоліками організації виробничої сфери, у тому числі в галузі постачання ресурсів та низького рівня кваліфікації персоналу;
− низького рівня маркетингу та втрати ринків збуту продукції; з прорахунками в інвестиційній політиці, у тому числі в частині забезпечення фінансування тощо.
Вказаний перелік ознак наявності проблем у фінансово-господарській діяльності підприємства не є вичерпним. Проте на рівні підприємства найчастіше проявляється сукупність кількох негативних факторів, які можуть призвести до утворення кризових явищ.
Під час здійснення управління збитковим підприємством зараз розглядаються різноманітні підходи отримання даних, необхідних для діагностики сучасного кризового стану. Основна увага приділяється використанню багатофакторних статистичних моделей прогнозування банкрутства. Головним недоліком цих підходів є те, що вони фіксують вже наявні недоліки фінансово-господарської діяльності підприємств, проте не розкривають причин виникнення такої ситуації. Крім того, вони не дозволяють відокремити об’єктивну збитковість від фіктивної та прихованої.
Для цього необхідно використовувати нові підходи, що дозволяють прийняти обґрунтовані управлінські рішення, які сприятимуть зниженню впливу негативних процесів на фінансово-господарський стан підприємства. Один із таких підходів може бути пов'язаний з діагностикою збитковості промислових підприємств в умовах фінансової кризи, яка складається з 7-ми послідовних етапів. На кожному із цих етапів передбачено використовувати спеціальні підходи аналізу, які в сукупності враховують збитковість як складний соціально-економічний показник. Схема поєднує як широковідомі методи оцінки фінансової стійкості так і підходи розроблені в рамках отриманого досвіду.
Схема діагностики збитковості промислових підприємств, етапи діагностики збитковості.
Мета Характеристика інструментів діагностики
Етап 1 . Початкова оцінка можливого підвищення ризику збитковост.і Система кількісно невиразних ознак підвищеного ризику збитковості
Етап 2 . Оцінка імовірності банкрутства.
Прогнозні багатофакторні статистичні моделі прогнозування банкрутства
Етап 3 . Оцінка поточного фінансового стану.
Система збалансованих фінансових показників, найбільш інформативних для даного підприємства
Етап 4 . Визначення рівня фінансової стійкості.
Аналіз темпів змін підсумкових показників ефективності діяльності підприємства
Етап 5 . Виявлення непродуктивних витрат господарської діяльності. Аналіз відповідності отриманих доходів та пов’язаних з отриманням цих доходів витрат. Використання непрямих методів визначення витрат, аналіз відповідності витрат, встановленим нормам.
Етап 6 . Виявлення фактичних та потенційних „місць генерації” факторів збитковості і суттєвості їх впливу на кінцеві результати.
Побудова ієрархії факторів, які спричинили появу непродуктивних витрат господарської діяльності за критерієм керованості або некерованості фактором збитковості
Етап 7 . Визначення типу збитковості: фактична, прихована, фіктивна. Систематизація результатів попередніх етапів.

 

Оцінка дій управлінського персоналу щодо здійснення ними поточного внутрішнього оцінювання безперервності діяльності підприємства. Співставлення фактичних дій менеджменту підприємства щодо підтримки безперервності діяльності з економічно доцільними.


На першому етапі проводиться початкова оцінка можливого підвищеного ризику збитковості.
Вплив окремих факторів збитковості можливо кількісно оцінити. Проте ступінь впливу більшості факторів важко формалізувати та надати кількісну оцінку тому, що вплив факторів збитковості визначається двома чинниками: імовірністю та частотою, що подія, яка негативно вплине на результати відбудеться, і важкістю наслідків, у разі, якщо негативна подія відбудеться. Різні види факторів характеризуються різним співвідношенням вказаних двох чинників залежно від конкретних умов господарювання.


Деякі фактори збитковості не мають кількісного виразу, але спричинюють додатковий ризик, зокрема:
1) нещодавно розпочата господарська діяльність підприємства. За результатами досліджень близько 70-80% нових фірм в Великобританії припиняють свою діяльність у кінці другого року існування;
2) підприємство працює у галузі, де присутня велика ймовірність банкрутства. В сучасних кризових умовах до такої галузі відноситься, наприклад, будівництво;
3) переміщення сфери діяльності в галузі, не пов'язані з основним бізнесом підприємства (міксування бізнесу);
4) високий рівень конкуренції на основних ринках збуту та таке інше.
На другому етапі надійність попередніх висновків щодо оцінки перспектив подальшого розвитку підприємства та виникнення кризового стану доцільно перевірити з використанням прогнозних багатофакторних статистичних моделей прогнозування банкрутства на базі застосування багатофакторного дискримінантного аналізу (БДА): 2-факторна модель, модель Альтмана , модель Р. Ліса, 4-факторна R-модель Іркутської державної економічної академії, модель Сайфуліна, модель Фулмера, модель Спрінгейта, модель Таффлера тощо.


В Україні вказані моделі можуть виступати додатковим індикативним інструментом при аналізі фінансової стійкості, але робити на їх основі стабільний прогноз необачно. При цьому, на практиці, при використанні вказаних моделей виникають складності, обумовлені безпосередньо методикою розрахунків. Проблема в тому, що прогнозні моделі розроблені вченими різних країн з використанням термінології, яка відрізняється від прийнятої в Україні. Крім того, моделі розроблені для відносно стабільного конкурентного макросередовища промислово розвинених країн. У зв’язку з цим нами проведено у відповідність показники формул, викладених в першоджерелах, щодо до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку та інформації наведеної у фінансовій звітності.


Прогноз на основі моделі робиться за математичним співвідношенням ключових фінансових показників, пов’язаних з динамікою кредиторської заборгованості, прибутку, чистого робочого капіталу, грошових коштів тощо. Погіршення цих показників є універсальними чинником для виявлення негараздів для будь-якого підприємства в будь-яких умовах. Так, наприклад, Модель Альтмана не враховує якісні експертні оцінки щодо змісту причин, які викликали негативні тенденції у підприємств в діючих умовах. Не враховує те, яким саме чином конкретні умови вплинули на результати господарської діяльності. Вона фіксує позитивну або негативну тенденцію руху показників. Отже, виконує роль градусника, який вказує наявну температуру у хворого. Але загрозлива температура сама по собі є лише індикатором негараздів, а не основним або єдиним чинником для остаточної діагностики, або встановлення ступеню небезпеки негараздів. Саме це завдання (одного з індикаторів можливих негараздів) у запропонованій нами концептуальній схемі і вирішують наведені моделі.


Для забезпечення можливості застосування вказаних моделей в практиці вітчизняних підприємств необхідно адаптувати термінологію, яка вживається в оригінальних авторських моделях до національної фінансової звітності. З цією метою було використано підходи що наведені в Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку та звітності.


В різних країнах застосовують різну за формою надання звітність (порядок статей, назви статей тощо). Наприклад, Баланс може мати назву «Звіт про фінансовий стан». До того ж в більшості країн форми звітності достатньо гнучкі та підприємства мають повноваження розкривати інформацію для користувачів з врахуванням специфіки діяльності і необхідною деталізацією на свій розсуд. Але зміст окремих статей, наприклад, «поточні зобов'язання», «активи» тощо - чітко визначений та стандартизований у всіх країнах, які є членами Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. До цих країн входять всі промислово розвинені країни. Україна також приєдналася до вказаних стандартів і реформувала облік і звітності відповідно до МСБО. Таким чином, якщо трактувати терміни, наведені в моделях відповідно до МСБО, то стає цілком можливим використати їх відповідно до національних ПСБО.


Нами було виконано адаптацію оригінальної авторської термінології, що застосовується в розвинених країнах, до ПСБО. А так як національна фінансова звітність є універсальною для всіх суб’єктів господарювання, то виявилося можливим скласти моделі з використанням формул, визначених відповідно до конкретних рядків звітності. Це дуже зручно для практикуючих фахівців.


На підставі вище викладеної інформації видно, що "Бізнес Аудит Консалтінг Саксес" - це українська аудиторська компанія для підприємців та активних інвесторів, яка шукає нові можливості в фаховій підтримці інвестиційних проектів, яка прагне вберегти потенційних інвесторів від існуючих ризиків та зайвого витрачання коштів.
Ми фокусуємося на глобальних інвестиційних можливостях, використовуємо незалежний економічний аналіз ринку для залучення активних інвестицій з привабливим очікуваним доходом. Ми охоплюємо широкий спектр супутніх аудиторських послуг для вирішення питань з якими може зіткнутися активний інвестор, який не знає національних особливостей веденні бухгалтерського обліку та звітності українських підприємств.


В останній час в Україні проводяться податкові реформи, швидко змінюються закони, які скасовують пільги та вводять інші регуляторні норми. Бізнес намагається утримати існуючі позиції, а державі необхідно покрити всі першочергові бюджетні витрати. Тому професійний супровід активних інвесторів є дуже актуальним питанням.


З повагою, найкращими побажаннями процвітання, миру та любові.
Ольга Зирянова - Заслужений економіст України, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Аудит Консалтінг Саксес».
www.success-audit.com.ua +380504521414

0
0
0
s2smodern