Резерв відпустки: створення, облік, використання

При підготовці річної фінансової звітності перед багатьма бухгалтерами постає питання: створювати чи не створювати резерв відпустки. Чи є така нагальна потреба в його створенні? Як його правильно розрахувати? Як відображати в бухгалтерському та податковому обліку? На ці та інші питання ми дамо відповідь у цій статті.

Підстави для створення резерву відпусток

Згідно статті 45 Конституції України кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки. Мінімальна тривалість оплачуваної щорічної відпустки визначається законом.

Законом України «Про відпустки» визначено право на відпустки громадян України, іноземців та осіб без громадянства які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи (далі - підприємство). Право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади) і заробітної плати.

Статтею 24 Закону про відпустки визначено, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Цією ж статтею передбачено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки. Крім того, за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією.

Таким чином, надання щорічної відпустки працівникові та її оплата за відпрацьований час є обов’язком підприємства. Виконання цього обов’язку перед працівником гарантовано чинним законодавством України.

Відповідно до пункту 7 ПБО 26 «Виплати працівникам» виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді.

Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню - виплати за невідпрацьований час, право на отримання яких працівником може бути використано в майбутніх періодах.

Пунктом 13 ПБО 11 "Зобов'язання", визначено, що забезпечення створюється для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат, у тому числі на виплату відпусток працівникам. Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена.

Враховуючи викладене можемо зробити висновок, що:

 1. Оплата щорічної відпустки працівника є зобов’язанням підприємства перед працівником, яке гарантоване чинним законодавством України;
 2. Для відшкодування майбутніх операційних витрат на оплату щорічної відпустки працівникам підприємство повинно створити забезпечення на виплату відпусток;
 3. Сума забезпечення на виплату відпусток визначається розрахунково.

Вказане підтверджується листом Мінфіну України від 09.06.2006 р. N 31-34000-20-25/12321 в якому зазначено, що норма, встановлена пунктом 7 ПБО 26 "Виплати працівникам", і пунктом 13 ПБО 11 "Зобов'язання" є імперативною[1] для застосування підприємством нормою. Забезпечення на виплату відпусток створюється у тому звітному періоді, в якому у підприємства виникло внаслідок минулих подій зобов'язання, оцінка якого може бути розрахунково визначена.

Разом з тим, із загального правила створення резерву відпусток є і винятки. Так зокрема відповідно до п.8 розділу 1 ПБО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» окремі суб'єкти малого підприємництва можуть не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення. До таких суб’єктів зокрема відносяться:

 • суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;
 • суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, що відповідають критеріям мікропідприємництва.
  • відділу капітального будівництва здійснюватиметься у кореспонденції з дебетом бухгалтерського рахунку 15 «Капітальні інвестиції»;
  • основного виробничого персоналу – з дебетом бухгалтерського рахунку 23 «Виробництво»;
  • допоміжного виробничого персоналу (електро цех, транспортний цех, ремонтний цех, котельня, тощо) та управлінського персоналу цехів, дільниць, відділень, бригад та інших підрозділів основного й допоміжного виробництва - з дебетом бухгалтерського рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»;
  • адміністративно-управлінського персоналу - з дебетом бухгалтерського рахунку 92 «Адміністративні витрати»;
  • відділів збуту, маркетингу та реклами - з дебетом бухгалтерського рахунку 93 «Витрати на збут»;
  • соціальної сфери (дитячі садки, дитячі табори, бази відпочинку, гуртожитки, лікувально-профілактичні заклади, тощо) - з дебетом бухгалтерського рахунку 94 «Інші операційні витрати».
  • на суму витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
  • на суму витрат (крім оплати відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці), які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень сформованих відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • на суму коригування (зменшення) резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Згідно пунктів 44.2 та підпункту 3 пункту 291.4 ПКУ до юридичних осіб, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства відносяться юридичні особи - платники єдиного податку третьої групи. До вказаної групи відносяться юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000 000 гривень.

Критерії віднесення юридичних осіб до суб’єктів мікропідприємництва визначені у статті 55 Господарського кодексу України. Відповідно до пункту 3 цієї статті суб'єктами мікропідприємництва є юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. Зважаючи на те, що станом на 01 грудня 2016 року курс євро становив - 27,181545 грн./євро, можемо припустити, що станом на 31 грудня 2016 року - до суб’єктів мікропідприємництва належатимуть юридичні особи з обсягом доходів за 2016 рік близько 54 мільйонів гривень та середньою кількістю працівників не більше 10 осіб. При цьому працедавцем з працівниками мають бути укладені трудові договори, оскільки згідно пп. 2.6.2 Інструкції №286 працівники, що виконують роботу за цивільно-правовим договором, не враховуються при розрахункусередньої кількості працівників за звітний період (календарний рік).

Створення резерву відпусток

Після того як ми прийшли до висновку, що створення резерву відпусток є необхідністю, постає питання як це практично зробити. Пунктом 14 ПБО 11 чітко визначено алгоритм розрахунку: «Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Добре якщо на підприємстві є планово-економічний відділ або організована служба фінансового менеджменту, які розраховують плани і бюджети підприємства на наступний рік. В такому випадку бухгалтер може використати інформацію про запланований фонд оплати праці і річної планової суми на оплату відпусток із цих затверджених наказом по підприємству документів, і бути спокійним за адекватність проведених розрахунків.

Якщо ж таких документів на підприємстві немає можемо запропонувати наступний алгоритм розрахунку.

Річний фонд оплати праці можна визначити згідно затвердженого штатного розкладу підприємства помноживши загальну суму місячного фонду оплати праці на 12 місяців.

Річну планову суму на оплату відпусток також можна визначити розрахунково. Для цього річний фонд оплати праці необхідно розділити на кількість календарних днів у році за мінусом святкових та не робочих днів, встановлених статтею 73 Кодексу законів про працю (далі КЗПП) і помножити на 24 дні, адже саме стільки днів щорічної відпустки передбачено чинним законодавством.

Статтею 73 КЗПП встановлено 11 святкових та не робочих днів, а саме:

1 січня - Новий рік

7 січня - Різдво Христове

8 березня - Міжнародний жіночий день

1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)

28 червня - День Конституції України

24 серпня - День незалежності України

14 жовтня - День захисника України.

один день (неділя) - Пасха (Великдень) 

один день (неділя) - Трійця.

Таким чином формула розрахунку річної планової суми на оплату відпусток буде мати наступний вигляд: (Річний фонд оплати праці / (365 -11)) х 24 дні

Розглянемо розрахунок Коєфіцієнту резерву відпусток на окремому прикладі.

Приклад 1.

На підприємстві «Альфа» працює 100 працівників, з яких 5 працівників – інвалідів. Місячний фонд оплати праці згідно штатного розкладу – 500 000 гривень. Розрахуйте коефіцієнт резерву відпусток, що має застосовуватися на підприємстві «Альфа».

Відповідь

Річний фонд оплати праці, визначаємо як добуток місячного фонду оплати праці на 12 місяців року, що складе: 500 000 х 12 = 6000 000 гривень.

Планова сума на оплату відпусток складе: (6000 000 грн. / 354 дні) х 24 дні = 406 780 грн.

У такому випадку Коефіцієнт резерву відпусток: 406 780/6000 000 х 100% = 6,78%

Бухгалтерський та податковий облік резерву відпусток

Згідно Інструкції №291 для узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду, призначено рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

Облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам ведеться на субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток". За Кредитом субрахунку 471 відображається нарахування резерву відпусток, за дебетом – його списання.На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Тобто, при розрахунку загальної суми резерву відпусток розраховується сума резерву не тільки на суму нарахованої заробітної плати працівникам, а і на суму нарахованого Єдиного соціального внеску, що нараховується на заробітну плату працівників.

Відповідно до ПБО 16 "Витрати" у бухгалтерському обліку витрати, пов'язані з оплатою відпусток та забезпечення виплат відпусток, включаються до складу елемента "Витрати на оплату праці" з відображенням у складі витрат операційної діяльності в залежності від напрямку витрат, а саме у складі: витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів (капітальні інвестиції), витрат на виробництво, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат підприємства тощо.

Тобто створення резерву відпусток для працівників:

У податковому обліку витрати на створення резерву відпусток визнаються витратами на підставі даних бухгалтерського обліку і в подальшому не коригуються. Так пунктом 139.1 ПКУ визначено, щопри проведенні коригувань прибутку (збитку) до оподаткуваннядля забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, фінансовий результат до оподаткування збільшується:

Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

Тобто фінансовий результат по всім операціям, пов’язаним із нарахуванням і списанням резерву відпусток, які були нараховані у бухгалтерському обліку підприємства відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, в податковому обліку - не змінюється.

Розглянемо відображення резерву відпусток у бухгалтерському та податковому обліку підприємства на прикладі 2, взявши за основу дані прикладу 1.

Приклад 2.

На підприємстві «Альфа» сума нарахованої заробітної плати за грудень 2016 року склала 500 000 гривень, в тому числі:

-         працівникам відділу капітального будівництва нараховано – 50 000 грн.;

-         працівникам цеху основного виробництва нараховано – 250 000 грн. (у складі заробітної плати працівників основного виробництва заробітна плата інвалідів склала 10 000 грн.);

-         працівникам цехів допоміжного виробництва нараховано – 100 000 грн.;

-         адміністративно-управлінському персоналу нараховано – 75 000 грн. (в тому числі заробітна плата інвалідів склала 15 000 грн.);

-         працівникам відділів збуту, маркетингу та реклами нараховано – 25 000 гривень.

За умовами прикладу витрати на створення резерву відпусток у складі загальновиробничих витрат відносяться до постійних розподілених загальновиробничих витрат.

Вся вироблена готова продукція була реалізована протягом грудня 2016 року.

Яка сума резерву відпусток буде визнана головним бухгалтером за станом на 31 грудня 2016 року.

Відповідь

Визначимо суму резерву відпусток для кожного підрозділу. Для цього необхідно:

 1. визначити суму Єдиного соціального внеску для кожного підрозділу. Сума єдиного соціального внеску визначається з урахуванням відповідних ставок ЄСВ, в тому числі і для інвалідів. Загальна встановлена ставка ЄСВ – 22%; для інвалідів – 8,41%;
 2. визначити коефіцієнт резерву відпусток, що має застосовуватися на підприємстві «Альфа». Вказаний коефіцієнт нами був розрахований у прикладі 1 і складає – 6,78%;
 3. Суму нарахованої заробітної плати та єдиного соціального внеску помножити на коефіцієнт резерву відпусток і розділити на 100.

Розрахунок суми резерву відпусток за грудень 2016 року по підприємству «Альфа» наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Розрахунок нарахування суми резерву відпусток по підприємству "Альфа" за грудень 2016 року

Напрямок витрат

Сума нарахованої заробітної плати,         грн.

Сума нарахованого Єдиного соціального внеску,                     (рядок 1 * ставку ЄСВ)                       грн.

Коефіцієнт резерву відпусток       %

Резерв відпусток,             (рядок 2 + рядок 3) * рядок 4/100   грн.

1

2

3

4

5

Відділ капітального будівництва

50 000

11 000

6,78

4 136

Основне виробництво, в тому числі

250 000

     

за ставкою ЄСВ 22%

240 000

52 800

6,78

19 852

за ставкою ЄСВ 8,41%

10 000

841

6,78

735

Допоміжне виробництво

100 000

22 000

6,78

8 272

Адміністрація, в тому числі

75 000

     

за ставкою ЄСВ 22%

60 000

13 200

6,78

4 963

за ставкою ЄСВ 8,41%

15 000

1 262

6,78

1 103

Збут, маркетинг, реклама

25 000

5 500

6,78

2 068

ВСЬОГО

500 000

106 603

 

41 129

Відображення нарахування резерву відпусток у бухгалтерському та податковому обліку підприємства «Альфа» наведено в Таблиці 2.

Таблиця2. Відображення нарахування резерву відпусток в бухгалтерському та податковому обліку підприємства «Альфа»

п/п

Змістгосподарської операції

Бухгалтерський облік

Сума (грн.)

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

За станом на 31 грудня 2016 року

1

Нараховано заробітну плату за грудень відділу капітального будівництва

15

661

50 000

-

-

2

Нараховано Єдиний соціальний внесок за грудень відділу капітального будівництва

15

651

11000

-

-

3

Нараховано резерв відпусток за грудень відділу капітального будівництва

15

471

4136

-

-

4

Нараховано заробітну плату за грудень основному виробничому персоналу

23

661

250000

-

-

5

Нараховано Єдиний соціальний внесок за грудень основному   виробничому персоналу      (52 800 + 841)

23

651

53 641

-

-

6

Нараховано резерв відпусток за грудень основному             виробничому персоналу (19 852+ 735)

23

471

20 587

-

-

7

Нараховано заробітну плату за грудень допоміжному виробничому персоналу

91

661

100000

-

-

8

Нараховано Єдиний соціальний внесок за грудень допоміжному виробничому персоналу                

91

651

22000

-

-

9

Нараховано резерв відпусток за грудень допоміжному виробничому персоналу

91

471

8272

-

-

10

Нараховано заробітну плату за грудень   адміністративному персоналу

92

661

75000

-

75000

11

Нараховано Єдиний соціальний внесок за грудень адміністративному персоналу (13200+ 1262)              

92

651

14462

-

14462

12

Нараховано резерв відпусток за грудень адміністративному персоналу (4963 + 1103)

92

471

6066

-

6066

13

Нараховано заробітну плату за грудень   персоналу відділів збуту, маркетингу та реклами

93

661

25000

-

25000

14

Нараховано Єдиний соціальний внесок за грудень персоналу відділів збуту, маркетингу та реклами              

93

651

5500

-

5500

15

Нараховано резерв відпусток за грудень персоналу відділів збуту, маркетингу та реклами

93

471

2068

-

2068

16

Зараховано змінні та постійні розподілені загальновиробничі витрати до складу виробничої собівартості (100 000+22 000 + 8 272)

23

91

130272

-

-

17

Оприбутковано готову продукцію з виробництва на склад готової продукції (250 000 + 53 641+ 20 587 + 130272)

26

23

454 500

-

-

18

Визнано собівартість реалізованої готової продукції

901

26

454 500

-

454 500

19

Віднесено собівартість реалізованої готової продукції на фінансовий результат

791

901

454 500

-

-

20

Віднесено адміністративні витрати на фінансовий результат (75000+14462+6066)

791

92

95528

-

-

21

Віднесено витрати на збут на фінансовий результат (25000+5500+2068)

791

93

32568

-

-

Загальна сума визнаного резерву відпусток за грудень 2016 року склала – 41 129 гривень.

Використання резерву відпусток

Відповідно до пункту 17 ПБО 11 забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено. Тобто, резерв відпусток може використовуватися лише на:

 • оплату працівникам щорічної і додаткових відпусток;
 • виплати грошової компенсації за всі не використані працівником дні щорічної відпустки в разі звільнення;
 • виплати грошової компенсації, в разі заміни нею частини щорічної відпустки за бажанням працівника;
 • оплату Єдиного соціального внеску, нарахованого на суми відпускних та грошових компенсацій.

Використання резерву відпусток в бухгалтерському обліку відображається бухгалтерським записами:

 • Дт 471 "Забезпечення виплат відпусток" Кт 661 "Розрахунки за заробітною платою" – на суми нарахованих відпускних та грошових компенсацій; та
 • Дт 471 "Забезпечення виплат відпусток" Кт 651 "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування" - на суми нарахованого Єдиного соціального внеску.

При недостатності суми створеного резерву для забезпечення нарахування виплат, нарахування здійснюється за рахунок відповідних витрат, в залежності від категорії персоналу.

Розглянемо використання резерву відпусток у бухгалтерському та податковому обліку підприємства «Альфа» на прикладі 3, взявши за основу дані прикладу 2.

Приклад 3.

В січні 2017 року 10 працівників основного виробничого персоналу знаходилися у щорічній відпустці. Загальна сума нарахованих відпускних склала – 50 000 гривень, сума ЄСВ – 11 000 гривень. Крім того, за власним бажанням звільнилося 3 працівника адміністративно-управлінського апарату. Загальна сума нарахованих компенсацій за не використані дні щорічної відпустки склала 10 000 гривень, сума нарахованого ЄСВ – 2200 гривень.

В грудні 2016 року підприємством нараховано резерв відпусток в сумі - 41 129 гривень. Інших залишків по Кт рахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" – немає.

Як вказані операції будуть відображені у бухгалтерському та податковому обліку підприємства «Альфа» за січень 2017 року.

Відповідь

Відображення використання резерву відпусток у бухгалтерському та податковому обліку підприємства «Альфа» наведено в Таблиці 3.

Таблиця3. Відображення використання резерву відпусток в бухгалтерському та податковому обліку підприємства «Альфа» в січні 2017 року.

п/п

Змістгосподарської операції

Бухгалтерський облік

Сума (грн.)

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

Січень 2017 року

1

Нараховано суму відпускних виробничому персоналу за рахунок резерву відпусток

471

661

41 129

-

-

2

Нараховано суму відпускних виробничому персоналу за рахунок збільшення витрат на виробництво (50000 – 41129)

23

661

8871

-

-

3

Нараховано Єдиний соціальний внесок суму відпускних   виробничого персоналу за рахунок збільшення витрат на виробництво

23

651

11000

-

-

4

Нараховано суму компенсації адміністративному персоналу, що підлягає звільненню

92

661

10000

-

10000

5

Нараховано Єдиний соціальний внесок на суму компенсації адміністративного персоналу, що підлягає звільненню

92

651

2200

-

2200

6

Віднесено адміністративні витрати на фінансовий результат (10000+2200)

791

92

12200

-

-

Залишок забезпечення на виплату відпусток працівникам аналізується на кожну дату балансу. У разі потреби, проводиться його збільшення або зменшення.

Зменшення надмірно нарахованого забезпечення на виплату відпусток працівникам здійснюється за методом «сторно» бухгалтерським записом:

Дт 15 "Капітальні інвестиції"

Дт 23 «Виробництво»

Дт 91 «Загальновиробничі витрати»                Кт 471 "Забезпечення виплат відпусток"

Дт 92 «Адміністративні витрати»

Дт 93 «Витрати на збут»

Дт 94 «Інші операційні витрати»

в залежності від напрямку витрат.

І на останок. Порядок розрахунку забезпечення на виплату відпусток працівникам має бути закріплений у наказі про облікову політику підприємства. Це пояснюється тим, що оскільки сума забезпечення визначається розрахунково, то розрахунок такого забезпечення має ґрунтуватися на відповідних нормативно-правових актах і розпорядчих документах підприємства. Вказане в свою чергу знизить ризики непорозумінь з фіскальними органами щодо розмірів визнаних витрат на створення забезпечення.

Тарас МУРАШКО,

сертифікат аудитора серії «А»

сертифікат DipIFR rus

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ПКУ– Податковий кодекс України;

КЗПП – Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р.;

Закон України «Про відпустки» - Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 г. № 504/96-ВР.

ПБО 11 —Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20;

ПБО 26 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. N 601;

ПБО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39;

ПБО 16 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318,

Інструкція №286 – Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286;

Інструкція №291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291.

:

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року N 20,

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. N 601

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318,

Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286

 


[1] Імперативні — норми, що виражають у категоричних розпорядженнях держави чітко позначені дії і не допускають ніяких відхилень від вичерпного переліку прав і обов 'язків суб'єктів. Інакше: імперативні норми прямо наказують правила поведінки.

 

 
 
 
 
 
0
0
0
s2smodern