Інвентаризація

 

Підходить до кінця фінансовий рік і керівникам підприємств усіх форм власності, необхідно замислитись про проведення щорічної інвентаризації активів і зобов’язань підприємства.

Обов’язок проведення інвентаризації передбачений статтею 10 Закону про бухгалтерський облік. Інвентаризація проводиться для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час інвентаризації перевіряються і документально підтверджуються наявність та стан активів і зобов'язань; проводиться їх оцінка.

В ході проведення інвентаризації здійснюється:

 • виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти відображення зобов'язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх періодів;
 • установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку;
 • виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та споживчу властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних активів, що не використовуються, невикористаних сум забезпечення;
 • виявлення активів і зобов'язань, які не відповідають критеріям визнання.
 • перед складанням річної фінансової звітності;
 • у разі передачі майна державного підприємства або бюджетної установи в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства, передачі державного підприємства (його структурних підрозділів) або бюджетної установи до сфери управління іншого органу управління (крім передачі в межах одного органу управління), в інших випадках, визначених законодавством;
 • у разі зміни матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів або на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади) при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності в обсязі активів, які знаходяться на відповідальному зберіганні;
 • у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей, в обсязі, визначеному керівником підприємства;
 • за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації. У цих випадках інвентаризація має розпочатися у термін та в обсязі, зазначених у належним чином оформленому документі цих органів, але не раніше дня отримання підприємством відповідного документа;
 • у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ) в обсязі, визначеному керівником підприємства;
 • у разі припинення підприємства;
 • у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами (на дату такого переходу);
 • в інших випадках, передбачених законодавством.

Порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань та оформлення її результатів регулюється Положенням про інвентаризацію № 879.

Відповідно до вказаного положення суцільною інвентаризацією охоплюються всі види зобов'язань та всі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі предмети, що передані у прокат, оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану. Також інвентаризації підлягають активи і зобов'язання, які обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема цінності, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об'єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі), умовні активи і зобов'язання підприємства (застави, гарантії, зобов'язання тощо), бланки документів суворої звітності, інші активи.

Проведення інвентаризації є обов'язковим:

До речі інвентаризувати усі об’єкти одночасно немає потреби. Положенням № 879 визначено наступні строки та періодичність проведення інвентаризацій:

№ п.п

Об’єкт інвентаризації

Періодичність

Строк проведення

1

Земельні ділянки, будівлі, споруди та інші нерухомі об'єкти (крім нерухомого майна державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, у тому числі того, що передано в оренду, концесію, та державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу господарських організацій, утворених у процесі приватизації та корпоратизації, інвентаризація яких проводиться відповідно до вимог законодавства щодо інвентаризації об'єктів державної власності)

Один раз на три роки

Протягом трьох місяців до дати балансу ( з 1 жовтня по 31 грудня фінансового року, що закінчується 31 грудня)

2.

Необоротні активи (крім незавершених капітальних інвестицій, об'єктів основних засобів, які на момент інвентаризації будуть знаходитися поза підприємством, зокрема автомобілів, морських і річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, тощо)

Кожен рік

3.

Запаси (крім незавершеного виробництва та напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент інвентаризації будуть знаходитися поза підприємством)

4.

Поточні біологічні активи

5.

Дебіторська та кредиторська заборгованості

6.

Витрати і доходи майбутніх періодів

7.

Зобов'язання (крім невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування)

8.

Незавершені капітальні інвестиції

Кожен рік

Протягом двох місяців до дати балансу ( з 1 листопада по 31 грудня фінансового року, що закінчується 31 грудня)

9.

Незавершене виробництво, Напівфабрикати,

10.

Фінансові інвестиції

11.

Грошові кошти,

12.

Кошти цільового фінансування

13.

Зобов'язання у частині невикористаних забезпечень

14.

Зобов'язання у частині розрахунків з бюджетом

15.

Зобов'язання у частині відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

16.

Об'єкти основних засобів, зокрема автомобілі, морські й річкові судна, які відбудуть у тривалі рейси, інші матеріальні цінності, які на дату інвентаризації будуть знаходитися поза підприємством

Кожен рік

До тимчасового вибуття з підприємства

17.

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

Кожен рік

За рішенням керівника підприємства в обсязі не менше 30 відсотків усіх зазначених об'єктів з обов'язковим охопленням інвентаризацією всіх інструментів, приладів, інвентарю (меблів) протягом трьох років.

Організація проведення інвентаризації

Для проведення інвентаризації на підприємстві розпорядчим документом керівника підприємства створюється інвентаризаційна комісія з представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби (представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на договірних засадах) та досвідчених працівників підприємства, які знають об'єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери). Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства.

Приклад розпорядчого документа про створення інвентаризаційної комісії наведено нижче.

 

ТОВ «АЛЬФА»

м.Київ                                                                                                    17.10.2016

НАКАЗ №24-І

 

Про призначення інвентаризаційної комісії

З метою забезпечення своєчасного та повного проведення інвентаризації у визначених законодавством випадках, а також ураховуючи вимоги Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.14 р. № 879, наказую:

 1. Створити на підприємстві інвентаризаційну комісію у складі: 

-         Заступника директора Коваленка С.І.;

-         Головного інженера Синицького В.П.

-         Головного бухгалтера Івашко Г.В.;

-         Начальника відділу матеріально-технічного забезпечення Павлова Д.П.

 1. Головою інвентаризаційної комісії призначити заступника директора Коваленка С.І.
 2. Покласти на інвентаризаційну комісію такі функції:

-         Створення робочих інвентаризаційних комісій з представників апарату управління, бухгалтерської служби та досвідчених працівників підприємства;

-         Проведення інструктажу робочих інвентаризаційних комісій;

-         Здійснення контрольних перевірок правильності проведення інвентаризацій, а також вибіркових інвентаризацій активів і зобов'язань;

-         Проведення повторних інвентаризацій, за рішенням керівника підприємства, при встановленні серйозних порушень правил проведення інвентаризації та в інших випадках;

-         Розгляд причин виявлених нестач та втрат від псування активів, формування пропозицій щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач у межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам;

-         Підготовка розпорядчого документу за результатами інвентаризації.

4. Члени комісії несуть відповідальність за своєчасність і додержання порядку проведення інвентаризацій відповідно до наказу керівника підприємства.

Директор ТОВ «Альфа»                                                             Т.М.Климчук

На підприємстві, де через великий обсяг робіт проведення інвентаризації не може бути забезпечено однією комісією, для безпосереднього проведення інвентаризації у місцях зберігання та виробництва розпорядчим документом керівника підприємства створюються робочі інвентаризаційні комісії.

Приклад розпорядчого документа про створення робочої інвентаризаційної комісії наведено нижче.

ТОВ «АЛЬФА»

м.Київ                                                                                                    17.10.2016

НАКАЗ №25-І

Про призначення робочої інвентаризаційної комісії

З метою забезпечення своєчасного та повного проведення інвентаризації у визначених законодавством випадках, а також ураховуючи вимоги Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.14 р. № 879, наказую:

 1. Створити на підприємстві робочу інвентаризаційну комісію у складі: 

-         Заступника головного бухгалтера Гриценка Р.А.;

-         Начальника виробничого відділу Топалова А.Н.

-         Старшого комірника Скребко Н.Н.;

-         Технолога Дубцова Т.І.

 1. Головою робочої інвентаризаційної комісії призначити головного бухгалтера Гриценка Р.А.
 2. Покласти на робочу інвентаризаційну комісію такі функції:

-         проведення інвентаризації майна, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів і незавершеного виробництва у місцях зберігання та виробництва;

-         участь (разом з бухгалтерією підприємства) у визначенні результатів інвентаризації, а також списання нестач у межах норм природного убутку;

-         внесення пропозицій з питань упорядкування приймання, зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей, поліпшення обліку та контролю за їх зберіганням;

-         оформлення протоколу із зазначенням у ньому стану складського господарства, результатів інвентаризації і висновків щодо них.

 1. Члени робочої інвентаризаційної комісії несуть відповідальність за своєчасність і додержання порядку проведення інвентаризацій відповідно до наказу керівника підприємства, за повноту і точність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, цінних паперів та заборгованості в розрахунках.
 2. Провести повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, запасів, грошових коштів та їх еквівалентів, дебіторської і кредиторської заборгованості, доходів і витрат майбутніх періодів, резервів та забезпечень, з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на «01» листопада 2016 року.
 3. Організацію інвентаризації та контроль за її проведенням покласти на постійно діючу інвентаризаційну комісію, затверджену наказом від «17» жовтня 2016 року № 24-І.
 4. Проведення інвентаризації здійснити силами робочої інвентаризаційної комісії, затвердженої наказом від «17» жовтня 2016 року № 25-І.
 5. Інвентаризацію провести у присутності матеріально відповідальних осіб: 

Директор ТОВ «Альфа»                                                           Т.М.Климчук

Об'єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації у звітному році затверджуються розпорядчим документом керівника підприємства.

Приклад розпорядчого документа про проведення річної інвентаризації наведено нижче.

ТОВ «АЛЬФА»

м.Київ                                                                                                     17.10.2016

НАКАЗ №26-І

Про проведення щорічної інвентаризації

З метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності, керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV,а також ураховуючи вимоги Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.14 р. № 879, наказую:

___________________________;                                      (посада, П.І.П.)

___________________________;                                      (посада, П.І.П.)

___________________________;                                     (посада, П.І.П.)

___________________________;                                      (посада, П.І.П.)

 

5. Інвентаризацію окремих об’єктів провести в такі терміни: 

5.1. Основних засобів, незавершених капітальних інвестицій, нематеріальних активів, фінансових вкладень - до 15 листопада 2016 року; 

5.2. Готівки, грошових коштів та цінних паперів, бланків документів суворої звітності - до 15 листопада 2016 року; 

5.3. Товарно-матеріальних цінностей на складах, у незавершеному виробництві та готовій продукції, а також відвантажених і тих, що перебувають у дорозі - до 25 листопада 2016 року; 

5.4. Розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами – до 01 грудня 2016 року; 

 5.5. Доходів і витрат майбутніх періодів - до 15 листопада 2016 року; 

5.5. Резервів та забезпечень - до 15 листопада 2016 року. 

6. Постійно діючій інвентаризаційній комісії у п'ятиденний термін після закінчення інвентаризації передати матеріали інвентаризації на затвердження керівнику.


7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ТОВ «Альфа»                                                            Т.М.Климчук

До початку інвентаризації перевіряється справність усіх ваговимірювальних приладів, завершується обробка всіх документів щодо руху активів та формуються останні на момент інвентаризації реєстри прибуткових і видаткових документів, визначаються залишки на дату інвентаризації. Активи групуються, розсортовуються та розкладаються за назвами, сортами, розмірами у порядку, зручному для підрахунку.

Голова інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) візує всі прибуткові та видаткові документи, що додаються до реєстрів (звітів), із зазначенням "До інвентаризації на (дата)". Для бухгалтерської служби ці документи є підставою для визначення залишків активів на початок інвентаризації за даними обліку.

Матеріально відповідальні особи дають в інвентаризаційному описі розписки про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на активи здані в бухгалтерію, що всі цінності, які надійшли під їх відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані.

Первинними документами процесу інвентаризації є інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості. Вказані документи оформлюються відповідно до вимог, установлених Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку N 88 для первинних бухгалтерських документів (з урахуванням обов'язкових реквізитів), а також інших вимог, що передбачені Положенням про інвентаризацію № 879.

Інвентаризаційні описи складаються при проведенні інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, та запасів. Вони застосовуються для фіксування наявності, стану та оцінки активів підприємства та тих активів, які належать іншим підприємствам і обліковуються поза балансом.

В інвентаризаційному описі активи наводяться за найменуваннями в кількісних одиницях виміру, прийнятих в обліку, окремо за місцезнаходженням таких цінностей та особами, відповідальними за їх зберігання, з можливим виділенням за субрахунками та номенклатурою.

На кожній сторінці інвентаризаційного опису вказуються словами число порядкових номерів активів та загальна кількість у натуральних вимірах усіх активів, що записані на цій сторінці, незалежно від того, в яких одиницях виміру (штуках, метрах, кілограмах тощо) вони відображені.

Акти інвентаризації складаються при проведенні інвентаризації грошових коштів, документів суворої звітності, фінансових інвестицій, дебіторської та кредиторської заборгованостей, доходів і витрат майбутніх періодів, забезпечень і резервів.

В акті інвентаризації фіксуються наявність готівки, грошових документів, бланки документів суворої звітності, фінансових інвестицій, а також повнота відображення грошових коштів на рахунках у банку (реєстраційних рахунках), дебіторської та кредиторської заборгованостей, зобов'язань, коштів цільового фінансування, витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечень (резервів), які створюються відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі, міжнародних стандартів та інших актів законодавства.

Акти інвентаризації заповнюються з урахуванням об'єктів інвентаризації, при цьому мають бути забезпечені їх ідентифікація та співставлення з даними бухгалтерського обліку.

Важливо! Інвентаризація проводиться в присутності матеріально відповідальних осіб. По закінченні інвентаризації матеріально відповідальні особидають розписку, в якій підтверджується, що перевірка активів відбулася в їх присутності, у зв'язку з чим претензій до членів інвентаризаційної комісії вони не мають, та що вони приймають на відповідальне зберігання перелічені в описі активи. Інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) та матеріально відповідальними особами.

Звіряльні відомості активів і зобов'язань складаються бухгалтерською службою. У них відображаються розбіжності між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів (актів інвентаризації).

Інвентаризація основних засобів

До початку інвентаризації перевіряються:

наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації на основні засоби;

наявність документів на основні засоби, що здані чи прийняті підприємством в оренду, на зберігання, у тимчасове користування.

При виявленні розбіжностей і неточностей у бухгалтерському обліку або технічній документації вносяться відповідні виправлення й уточнення.

Інвентаризаційний опис складається за об'єктами основних засобів чи групами та окремо за кожною матеріально відповідальною особою.

Основні засоби вносяться до інвентаризаційного опису за найменуванням відповідно до основного призначення об'єкта із зазначенням інвентарного номера, виготовлювача, заводського номера (у разі його наявності), року випуску, первісної (переоціненої) вартості, суми зносу, строку корисного використання та інших відомостей.

Приклад оформлення інвентаризаційного опису, на основі інвентаризаційного опису затвердженого наказом Мінфіну № 572 для бюджетних установ, наведено в Додатку 1.

У разі встановлення факту не відображення виконаних робіт капітального характеру (добудова поверхів, прибудова нових приміщень тощо) або часткової ліквідації будівель і споруд (знесення окремих конструктивних елементів) в бухгалтерському обліку підприємства визначається сума збільшення або зменшення балансової вартості об'єкта і в описі відображаються дані про проведені зміни.

Під час інвентаризації машин, обладнання та транспортних засобів перевіряються заводські номери кузова, двигуна, шасі тощо.

Багаторічні насадження вносяться до інвентаризаційного опису за культурами, ботанічними сортами із зазначенням року закладення, площі, кількості дерев або кущів, за категоріями та їх балансовою вартістю. Іригаційні і меліоративні споруди записуються за видом і родом споруд із зазначенням їхніх розмірів, року спорудження, балансової вартості та інших відомостей, що характеризують їх призначення і стан.

Під час проведення інвентаризації земельних ділянок, будівель, споруд, іншої нерухомості, водоймищ та інших об'єктів природних ресурсів перевіряється наявність документів, що підтверджують право власності підприємства на ці об'єкти.

У разі виявлення придатних для використання об'єктів основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, інвентаризаційна комісія (робоча інвентаризаційна комісія) передає відповідні матеріали керівнику підприємства.

У разі виявлення об'єктів, що не знаходяться на обліку, а також об'єктів, дані про які відсутні в обліку, до інвентаризаційного опису відсутні відомості і технічні показники про такі об'єкти вносяться, наприклад, так: про будівлі - зазначаються їх призначення, основні матеріали, з яких вони побудовані, об'єм (зовнішній чи внутрішній обмір), площа (загальна корисна площа), число поверхів, підвалів, напівпідвалів, рік побудови тощо.

Оцінка виявлених об'єктів проводиться за справедливою вартістю.

Основні засоби, що ремонтуються на інших підприємствах, вносяться до інвентаризаційного опису на підставі документів про передачу об'єктів у ремонт.

На основні засоби, які не придатні до експлуатації і не підлягають відновленню, складається окремий інвентаризаційний опис із зазначенням часу введення в експлуатацію та причин, що довели до стану непридатності ці об'єкти.

Списання таких об'єктів проводиться у порядку, встановленому законодавством.

Допускається складання групових інвентаризаційних описів малоцінних необоротних матеріальних активів, виданих в індивідуальне користування працівників, із зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб (на яких ведуться особові картки) з їх розпискою в інвентаризаційному описі.

Білизна, постільні речі, одяг та взуття одного найменування, близькі за розмірами, якостями матеріалу і ціною, вносяться до інвентаризаційного опису сумарно, із зазначенням кількості цих предметів та їх номенклатурних номерів.

Предмети спецодягу і столової білизни, відправлені у прання та ремонт, вносяться до інвентаризаційного опису на підставі відомостей-накладних або квитанцій надавача послуг.

Інвентаризація бібліотечних фондів оформлюється груповими інвентаризаційними описами. Під час її проведення виявляються помилки, що допущені при шифруванні документів, розстановці фонду, оформленні видачі документів користувачам, а також встановлюється заборгованість користувачів перед бібліотекою, виявляються дублетні документи, документи, що не відповідають профілю комплектування фонду підрозділу чи бібліотеки в цілому, та документи, що потребують ремонту, оправи тощо.

У разі встановлення факту відсутності документа проводиться його розшук у строк, визначений правилами користування бібліотекою щодо користування документом читачем, але не більше одного року.

Інвентаризація нематеріальних активів

При інвентаризації нематеріальних активів їх наявність установлюється за документами, що були підставою для оприбуткування, або за документами, якими оформлені майнові права. Одночасно на підставі цих документів перевіряється обґрунтованість їх оприбуткування.

До інвентаризаційного опису вносяться дані про назву нематеріального активу, характеристику, призначення, дату придбання (введення в експлуатацію), первісну (переоцінену) вартість, суму накопиченої амортизації, строк корисного використання, кількість та вартість об'єкта чи групи об'єктів нематеріальних активів. Інвентаризаційний опис складається за об'єктами нематеріальних активів чи групами однотипних за призначенням і умовами використання об'єктів нематеріальних активів та окремо за кожною матеріально відповідальною особою.

У разі виявлення лишків об'єктів нематеріальних активів до інвентаризаційного опису вони вносяться із зазначенням необхідних даних. Оцінка таких об'єктів проводиться за справедливою вартістю. Суб'єкти державного сектору економіки визначають вартість об'єктів прав інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти згідно із законодавством.

 

Інвентаризація незавершених капітальних інвестицій

Наявність і обсяг незавершених капітальних інвестицій встановлюються під час проведення інвентаризації шляхом перевірки їх у натурі.

В інвентаризаційних описах незавершених капітальних інвестицій вказуються найменування об'єкта, обсяг виконаних і оплачених робіт за видами, конструктивними елементами, устаткуванням.

На збудовані об'єкти, що фактично введені в дію повністю або частково, але прийняття і введення в дію яких не оформлено належними документами, а також на завершені, але з якихось причин не введені в дію об'єкти складається окремий інвентаризаційний опис, у якому додатково вказуються причини затримки оформлення здачі в експлуатацію вказаних об'єктів.

На об'єкти, будівництво яких припинене, а також на проектно-вишукувальні роботи щодо нездійсненого будівництва, які мають бути списані з балансу, складаються окремі інвентаризаційні описи, в яких наводяться дані про характер виконаних робіт і їх вартість згідно з кошторисом із зазначенням причин припинення (нездійснення) будівництва. Списання таких витрат проводиться відповідно до чинного законодавства.

Під час інвентаризації перевіряється наявність у складі незавершених капітальних інвестицій обладнання та устаткування, що передане для монтажу, який фактично не розпочато, а також встановлюється стан законсервованих і тимчасово зупинених будівельних об'єктів, розробок, нематеріальних активів, на які складається окремий інвентаризаційний опис.

 

Інвентаризація запасів

Інвентаризація запасів проводиться за місцями зберігання та окремо за матеріально відповідальними особами. Матеріальні запаси при інвентаризації записуються в інвентаризаційні описи за найменуванням із зазначенням номенклатурного номера (за його наявності), виду, групи, сорту, одиниці виміру, ціни, суми та кількості (рахунок, вага або міра), фактично встановлених на дату інвентаризації, та за даними бухгалтерського обліку.

Приклад форми інвентаризаційного опису запасів, на основі інвентаризаційного опису запасів затвердженого наказом Мінфіну № 572, наведено в Додатку 2.

На малоцінні та швидкозношувані предмети, які обліковуються в оперативному порядку, інвентаризаційні описи не складаються, а перевіряється фактична наявність цих предметів у матеріально відповідальних осіб шляхом зіставлення з відомістю оперативного обліку. Виявлена при цьому нестача предметів оформлюється актом.

Спецодяг та предмети індивідуального користування, відправлені у прання та ремонт, перевіряються на підставі документів надавача послуг.

Інвентаризаційна комісія у присутності матеріально відповідальних осіб перевіряє фактичну наявність запасів шляхом їх перерахунку, переважування чи перемірювання. Не допускається вносити до інвентаризаційних описів дані про залишки активів зі слів матеріально відповідальних осіб або за даними обліку без перевірки їх фактичної наявності.

Кількість запасів, що зберігаються в непошкодженій упаковці постачальника, може визначатися на підставі документів з обов'язковою перевіркою наявності в натурі частини вказаних цінностей.

На запаси, що перебувають в дорозі, не оплачену у строк покупцями відвантажену продукцію (товари) та на запаси, що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці), складається окремий інвентаризаційний опис та перевіряється обґрунтованість сум, що відображені на рахунках бухгалтерського обліку. Такі суми можуть бути визнані, якщо вони підтверджені належно оформленими документами, зокрема рахунками постачальників, копіями платіжних вимог (рахунків-фактур), що пред'явлені покупцям, охоронними розписками, які переоформлені на дату проведення інвентаризації або близьку до неї.

Виявлені під час інвентаризації непридатні або зіпсовані запаси вносяться до окремого інвентаризаційного опису, в якому вказуються найменування відповідних запасів, їх кількість, причини, ступінь і характер псування, пропозиції щодо їх знецінення, списання або можливості використання цих предметів у господарських цілях.

Тара наводиться в інвентаризаційному описі за видами, цільовим призначенням і якісним складом (нова, яка була у вжитку, така, що потребує ремонту, тощо). На тару, що стала непридатною, складається акт на списання із зазначенням причин псування.

При інвентаризації незавершеного виробництва в інвентаризаційних описах вказуються найменування заділу, стадія та ступінь їх готовності, кількість або обсяг виконаних робіт.

Сировина, матеріали і покупні напівфабрикати, що перебувають біля робочих місць і не піддавались обробці, до опису незавершеного виробництва не включаються, а фіксуються в окремих інвентаризаційних описах.

Кількість сировини і матеріалів, що входять до складу неоднорідної маси або суміші в незавершеному виробництві, визначається технічними розрахунками у порядку, встановленому на підприємстві, якщо інше не передбачено законодавством.

На незакінчений ремонт будівель, споруд, машин, обладнання, енергетичних установок та інших об'єктів складається окремий інвентаризаційний опис, в якому вказуються: найменування об'єкта, що ремонтується, опис і відсоток виконаних робіт.

Інвентаризація незавершених науково-дослідних робіт проводиться за темами (договорами), при цьому встановлюються:

наявність договору із замовником;

правильність відображення фактичних витрат за темою та наявність невикористаних матеріальних цінностей;

причини значного або необґрунтованого відхилення фактичних витрат від кошторисної вартості;

врахування витрат за закінченими і сплаченими замовником роботами.

Інвентаризація біологічних активів

Довгострокові біологічні активи рослинництва до інвентаризаційного опису вносяться за культурами, ботанічними сортами із зазначенням року закладення, площі, кількості дерев або кущів, за категоріями та їх балансовою вартістю.

Довгострокові біологічні активи тваринництва, зокрема доросла продуктивна і робоча худоба, вносяться до інвентаризаційних описів із зазначенням номера худоби (бирки), клички, віку, породи, угодованості, живої маси (ваги) (маса (вага) коней, мулів не вказується).

Велика рогата худоба, робоча худоба, свині (матки і кнури) і особливо цінні екземпляри овець та іншої худоби вносяться до окремих інвентаризаційних описів.

Інша худоба основного стада, що враховується у груповому порядку, вноситься до інвентаризаційних описів за групами згідно з віком і статтю із зазначенням кількості голів і живої маси (ваги) по кожній групі.

Поточні біологічні активи тваринництва в частині молодняку тварин на вирощуванні та тварини на відгодівлі вносяться до інвентаризаційних описів окремо із зазначенням інвентарних номерів, кличок, статі, масті, породи тощо. Інші поточні біологічні активи тваринництва, що обліковуються у груповому порядку, вносяться до інвентаризаційного опису за віком та статевими групами із зазначенням кількості голів та живої ваги у кожній групі.

Інвентаризаційні описи щодо біологічних активів тваринництва складаються за видами тварин окремо у фермах, цехах, відділеннях, бригадах і за матеріально відповідальними особами.

Інвентаризація поточних біологічних активів рослинництва проводиться за видами таких активів, при цьому перевіряються натуральні показники (площі, засіяні озимими культурами, кількість рослин у парниках і теплицях, закладених садах, ягідниках і виноградниках).

 

Інвентаризація готівки, грошових коштів та їх еквівалентів, бланків документів суворої звітності

Наявність готівки, грошових коштів, цінних паперів, грошових документів (сплачених санаторно-туристичних путівок, поштових марок тощо) і бланків документів суворої звітності встановлюється інвентаризацією та оформляється актом інвентаризації.

Інвентаризація кас на підприємстві проводиться відповідно до Положення про ведення касових операцій N 637.

В акті інвентаризації наявності готівки вказуються фактичний залишок та залишок за даними обліку і визначається результат інвентаризації.

Відомості про готівку в іноземній валюті вносяться до акта інвентаризації із зазначенням назви і суми іноземної валюти, курсу Національного банку України на початок робочого дня інвентаризації, суми іноземної валюти в перерахунку на грошову одиницю України.

До акта інвентаризації грошових документів, бланків документів суворої звітності вносяться дані про назву, номер, серію і номінальну вартість.

Форма акту інвентаризації наявних коштів підприємства затверджена Положенням про ведення касових операцій N 637 і наведена нижче.

 

ТОВ Альфа» 
(найменування підприємства)

Акт N 3

про результати інвентаризації наявних коштів

"03" листопада 2016 року,

що зберігаються в касі ТОВ «Альфа», за адресою м.Київ, вул. Костянтиніська 136.

Розписка

 

Цим актом засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, які здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками.

Матеріально відповідальна особа

Касир
(посада)

___________________
(підпис)

Кутова Ю.В. 
(прізвище, ім'я, по батькові)

На підставі наказу (розпорядження) від «17» жовтня 2016 р. №26-І проведена інвентаризація коштів за станом на "03" листопада 2016 року.

Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів: Дві тисячі триста сорок п’ять грн. 00 коп.

Підсумок фактичної наявності: Дві тисячі триста сорок п’ять грн. 00 коп.

                                                                                    (словами)

За обліковими даними Дві тисячі триста сорок п’ять грн. 00 коп.

Підсумки інвентаризації: надлишок ___________-__________________, нестача ____-____.

Голова комісії        

Заступник головного бухгалтера                _________________                                         Гриценко Р.А.      

                   (посада)                                                                                                                     (підпис)                                                                                   (ініціали, прізвище)

Члени комісії:            

Начальник виробничого відділу                     ___________________                                           Топалов А.Н.                     (посада)                                                                (підпис)                                                                       (ініціали, прізвище)   
                                                      

Старший комірник                                              ___________________                                           Скребко Н.Н.            (посада)                                                                        (підпис)                                                            (ініціали, прізвище)

Технолог                                                               ___________________                                             Дубцов Т.І.

(посада)                                                                            (підпис)                                                            (ініціали, прізвище)

Підтверджую, що кошти, зазначені в акті, є на зберіганні під мою відповідальність. Усі наявні кошти комісією перевірено в моїй присутності. Претензій до інвентаризаційної комісії не маю.

Матеріально відповідальна особа _____________________             Кутова Ю.В..

                                                                                    (підпис)

"03" листопада 2016 року.

Пояснення причин, унаслідок яких виникли надлишки або нестачі _____________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Матеріально відповідальна особа _____________________________________________.

Рішення керівника підприємства _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

"03" листопада 2016 року.

Примітка. Акт складається з метою відображення результатів інвентаризації наявних коштів (готівки, цінних паперів тощо), що зберігаються в касі підприємства.

Для інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності може бути використана дещо інша форма акту інвентаризації.

Приклад такого акту інвентаризації, на основі форми, затвердженої для бюджетних установ, наведено в Додатку 3.

При інвентаризації коштів, що перебувають у дорозі, звіряються суми, що зазначені в рахунку, з даними квитанцій установи банку, поштового відділення, копій супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам банку.

Інвентаризація коштів на розрахункових, поточних, валютних, реєстраційних та інших рахунках, на акредитивах проводиться шляхом звірки залишків сум за даними бухгалтерського обліку підприємства з даними виписок банку.

При інвентаризації цінних паперів в документарній формі встановлюються:

наявність цінних паперів;

правильність їх оформлення, реальність вартості відображених у балансі підприємства цінних паперів;

повнота і своєчасність відображення в бухгалтерському обліку доходів від фінансових інвестицій.

Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими емітентами із зазначенням в акті інвентаризації назви, серії, номера, номінальної і балансової вартості, строків їх погашення.

Інвентаризація цінних паперів у бездокументарній формі, переданих підприємством на зберігання депозитарним установам, полягає у звірці залишків, відображених на відповідних рахунках бухгалтерського обліку підприємства, з даними виписок з рахунків в цінних паперах підприємства, виданих депозитарними установами.

До окремого акта інвентаризації вносяться дані про довготермінові та короткотермінові фінансові інвестиції в частки (паї) в статутних капіталах інших підприємств. Інвентаризація проводиться шляхом звірки установчих документів з даними бухгалтерського обліку підприємства.

В акті інвентаризації вказуються: назва фінансової інвестиції (акції, облігації, частки (паї) тощо), назва цінних паперів, якими оформлені фінансові інвестиції, дата і термін вкладу, номер і серія цінних паперів, назва документа, що підтверджує фінансові інвестиції (засновницький договір, інші угоди, виписки банків, накладні на передачу устаткування тощо), сума, вид вкладу.

Приклад форми акту інвентаризації фінансових інвестицій, на основі форми акту, затвердженого наказом Мінфіну № 572 для бюджетних установ, наведено в Додатку 4.

Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованостей

Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованостей полягає у звірці документів і записів у реєстрах обліку і перевірці обґрунтованості сум, відображених на відповідних рахунках, та оформлюється актом інвентаризації.

При інвентаризації усім дебіторам підприємства повинні бути передані виписки з аналітичних рахунків про їх заборгованість, які пред'являються інвентаризаційній комісії (робочій інвентаризаційній комісії) для підтвердження реальності заборгованості. Підприємства-дебітори мають підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення.

На практиці, дебіторам і кредиторам підприємства бухгалтерською службою розсилаються акти звірки дебіторської та кредиторської заборгованості. При значній кількості контрагентів, акти розсилаються тільки самим значним, але їх сумарна кількість має покривати 75-80 відсотків заборгованості.

Приклад оформлення акту звірки дебіторської та кредиторської заборгованості наведено нижче.

Акт звіряння розрахунків

між

ТОВ «Альфа» та ТОВ «Бета»

За результатами звіряння рахунків і документів за виконані роботи та надані послуги встановлено:

№№

з/п

Рахунок,

документ

Сума

за даними

кредитора

Сума

за даними дебітора

Розходження

суми

Дата

1.

18.08.2016

426

25 450

   

2.

10.10.2016

523

36 890

   

Підпис представника                                                           Підпис представника

підприємства-кредитора                                                     підприємства-дебітора

В даному випадку у ТОВ «Альфа» обліковується дебіторська заборгованість і ТОВ «Альфа» є кредитором ТОВ «Бета».

Після отримання даних від ТОВ «Бета» (якщо вони не розходяться з даними бухгалтерського обліку ТОВ «Альфа»), заборгованість вважається підтвердженою.

В окремих випадках, коли до кінця звітного періоду розбіжності не усунені або залишились нез'ясованими, розрахунки з дебіторами і кредиторами відображаються кожною стороною в сумах, що випливають із записів у бухгалтерському обліку і визнаються нею правильними.

Дебіторська і кредиторська заборгованості перевіряються щодо дотримання строку позовної давності, обґрунтованості сум, які обліковуються на рахунках обліку розрахунків з покупцями, замовниками, постачальниками, підрядниками, одержаних і виданих векселів, одержаних позикових коштів, наданих кредитів (позик), з підзвітними особами, депонентами, іншими дебіторами і кредиторами.

Під час інвентаризації розрахунків шляхом документальної перевірки установлюються:

правильність розрахунків із банками, контролюючими органами, іншими підприємствами, а також зі структурними підрозділами підприємства, виділеними на окремі баланси;

заборгованість підзвітних осіб, а також правильність і обґрунтованість сум заборгованості за нестачами і крадіжками. Інвентаризація заборгованості за нестачами і втратами від псування цінностей полягає у перевірці причин, через які затримується розгляд матеріалів щодо виявленої нестачі та віднесення її на винних осіб або списання у встановленому порядку;

правильність і обґрунтованість сум дебіторської, кредиторської і депонентської заборгованостей, у тому числі суми кредиторської і депонентської заборгованостей, щодо яких строк позовної давності минув;

реальність заборгованості працівникам з оплати праці та громадянам (безпосередньо або через роботодавців) за соціальними виплатами, визначеними законодавством, а також із безготівкових розрахунків за цими виплатами.

В акті інвентаризації вказуються найменування проінвентаризованих субрахунків і суми виявленої неузгодженої дебіторської і кредиторської заборгованостей, безнадійних боргів та кредиторської і дебіторської заборгованостей, щодо яких строк позовної давності минув.

До акта інвентаризації розрахунків додається довідка про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув, із зазначенням найменування і місцезнаходження таких дебіторів або кредиторів, суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості (для бюджетних установ - листи до установ вищого рівня з приводу виділення коштів для погашення такої заборгованості).

В акті інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків вказуються прізвище боржника, за що і коли виник борг, дата прийняття судового рішення або іншого органу (добровільної згоди боржника) про відшкодування суми матеріальної шкоди, а якщо таке рішення не прийняте, то зазначаються дата пред'явленого підприємством позову і сума заборгованості на дату інвентаризації.

Окремо складається акт інвентаризації кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання. В бюджетних установах такий акт затверджується керівником бюджетної установи.

Форма Акту інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами може бути розроблена підприємством самостійно, з урахуванням вимог Положень №88 та № 879. Разом з тим, підприємствами може використовуватися форма акту, затверджена наказом Мінфіну №572, передбачена для бюджетних установ.

 

Приклад оформлення акту інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості наведено нижче.

                             ТОВ «Альфа»
                                   (установа, організація)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 12345678

Акт
інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами

                   30 листопада 2016 року
                                     (дата складання)

 

На підставі наказу (розпорядження) від «17» жовтня 2016 р. №26-Іпроведена інвентаризація розрахунків за дебіторською і кредиторською заборгованістю за станом на "01" листопада 2016 року.

При інвентаризації встановлено таке:

1. За дебіторською заборгованістю

Найменування субрахунків

Рахунок

Сума за балансом

Із загальної суми, вказаної у графі 3, зазначається заборгованість, за якою минула позовна давність

всього

у тому числі

заборгованість, що підтверджена дебіторами

заборгованість, що не підтверджена дебіторами

1

2

3

4

5

6

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

36

258 280

240 698

17 582

5000

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

37

5 280

5280

-

-

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

37

125 600

125 600

-

-

Разом

 

389 160

371 578

17 582

5000

2. За кредиторською заборгованістю

Найменування субрахунків

Рахунок

Сума за балансом

Із загальної суми, вказаної у графі 3, зазначається заборгованість, за якою минула позовна давність

всього

у тому числі

заборгованість, що підтверджена кредиторами

заборгованість, що не підтверджена кредиторами

1

2

3

4

5

6

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

63

171 440

156 879

14 561

2547

661 "Розрахунки за заробітною платою"

66

44 652

44 652

-

-

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

68

75 658

75 658

-

-

Разом

 

291 750

277 189

14 561

2 547

Голова комісії

Заступник головного бухгалтера
(посада)

____________
(підпис)

   Гриценко Р.А.           (прізвище, ініціали)

Члени комісії:

Начальник виробничого відділу                                     (посада)

____________
(підпис)

Топалов А.Н. (прізвище, ініціали)

 

Старший комірник
(посада)

____________
(підпис)

Скребко Н.Н.
(прізвище, ініціали)

 

технолог
(посада)

____________
(підпис)

Дубцов Т.І.
(прізвище, ініціали)

Інвентаризація коштів цільового фінансування полягає у перевірці обґрунтованості їх залишку шляхом зіставлення даних про надходження на підприємство коштів цільового фінансування та їх використання відповідно до їх цільового призначення.

Інвентаризація доходів і витрат майбутніх періодів, забезпечень та резервів

При інвентаризації забезпечень перевіряються їх правильність і обґрунтованість створення. Перевіряються забезпечення створювані на: виплату відпусток працівникам; додаткове пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов'язань; реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності; виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів та інші цілі, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі, міжнародними стандартами та іншими актами законодавства.

Залишок забезпечення на виплату відпусток, у тому числі відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з цих сум, станом на кінець звітного року визначається за розрахунком, який базується на кількості днів невикористаної працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоденній оплаті праці працівників. Середньоденна оплата праці визначається відповідно до законодавства.

При інвентаризації забезпечення на виплату передбаченої законодавством винагороди за вислугу років, у тому числі відрахувань на державне соціальне страхування з цих сум, уточнюється розмір забезпечення, який не повинен перевищувати суми нарахованої винагороди і підлягає віднесенню на витрати.

Інвентаризація страхового резерву небанківської фінансової установи, що створюється для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, полягає в обґрунтуванні відповідності залишку вказаного резерву граничному розміру такого резерву на дату інвентаризації, який обчислюється відповідно до законодавства.

Інвентаризація резерву сумнівних боргів полягає в перевірці обґрунтованості визначення суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу застосування методу розрахунку резерву сумнівних боргів, встановленого відповідно до облікової політики.

До акта інвентаризації включаються: визначена за результатами інвентаризації сума витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечення (за його видами) і резерву сумнівних боргів разом із відповідними розрахунками, а також відповідні суми за даними бухгалтерського обліку.

Оформлення результатів інвентаризації

Після закінчення інвентаризації, оформлені інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) здаються до бухгалтерської служби для перевірки, виявлення і відображення в обліку результатів інвентаризації. При цьому кількісні та цінові показники за даними бухгалтерського обліку проставляються проти відповідних даних інвентаризаційного опису і шляхом співставлення виявляються розходження між даними інвентаризації і даними обліку. Також бухгалтерська служба підприємства проводить перевірку всіх підрахунків у інвентаризаційних описах (актах інвентаризації). Виявлені помилки у цінах, таксуванні та підрахунках повинні бути виправлені й завірені підписами всіх членів інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) і матеріально відповідальних осіб.

На останній сторінці інвентаризаційних описів (актів інвентаризації) робиться відмітка про перевірку цін, таксування та підрахунки результату за підписами осіб, які проводили цю перевірку.

Бухгалтерською службою складаються звіряльні відомості активів і зобов'язань, у яких відображаються розбіжності між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів (актів інвентаризації).

Приклад форми звіряльної відомості результатів інвентаризації необоротних активів, на основі форми затвердженої наказом Мінфіну № 572 для бюджетних установ, наведено в Додатку 5.

Приклад форми звіряльної відомості результатів інвентаризації запасів, на основі форми затвердженої для бюджетних установ, наведено в Додатку 6.

Вартість лишків і нестач цінностей в звіряльних відомостях наводиться відповідно до їх оцінки в регістрах бухгалтерського обліку.

На активи, що належать іншим підприємствам, складаються окремі звіряльні відомості, копії яких надсилаються власнику.

Висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів і зобов'язань і даними бухгалтерського обліку, які наводяться в звіряльних відомостях, та пропозиції щодо їх врегулювання відображаються інвентаризаційною комісією у протоколі, що складається після закінчення інвентаризації і передається на розгляд та затвердження керівнику підприємства. У протоколі наводяться: причини нестач, втрат, лишків, а також пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач в межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам.

Приклад форми протоколу результатів інвентаризації, на основі форми затвердженої для бюджетних установ, наведено в Додатку 7.

Підприємства можуть додавати до протоколів іншу інформацію, що є суттєвою для прийняття рішень щодо визнання і оцінки активів і зобов'язань та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності.

Протокол інвентаризаційної комісії затверджується керівником підприємства протягом 5 робочих днів після завершення інвентаризації.

Результати інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності того звітного періоду, у якому закінчена інвентаризація.

Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю активів і зобов'язань і даними бухгалтерського обліку регулюються підприємствами в такому порядку:

основні засоби, нематеріальні активи, які виявлені в лишках, підлягають оприбуткуванню зі збільшенням доходів майбутніх періодів;

цінні папери, грошові кошти, їх еквіваленти та інші оборотні матеріальні цінності, які виявлені в лишках, підлягають оприбуткуванню зі збільшенням доходу звітного періоду підприємства;

нестача запасів у межах установлених норм природного убутку, виявлена під час інвентаризації, списується за розпорядженням керівника підприємства на витрати. Норми природного убутку можуть застосовуватися лише у разі виявлення фактичних нестач і після взаємозаліку нестач цінностей і лишків внаслідок пересортиці. За відсутності норм природного убутку втрата розглядається як нестача понад норму;

нестача цінностей понад норми природного убутку, а також втрати від псування цінностей списуються з балансу та відносяться на рахунок винних осіб у розмірі, визначеному відповідно до законодавства, у разі якщо винні особи не встановлені, вони зараховуються на позабалансовий рахунок до моменту встановлення винних осіб або закриття справи згідно із законодавством.

Розглянемо відображення наслідків інвентаризації у бухгалтерському обліку підприємства на окремому прикладі.

Приклад 1.

При проведенні щорічної інвентаризації на сільськогосподарському підприємстві за станом на 1 листопада поточного року встановлено наступне:

ü     на баланс підприємства не оприбутковано капітальний ремонт млина вартістю 240 000 гривень, розрахунковий строк експлуатації – 8 років;

ü     в ході капітального ремонту млина було отримано металобрухт, оціночною вартістю 3000 грн., та будівельні матеріали придатні для повторного використання, оціночною вартістю 10 000 грн, які також не були оприбутковані;

ü     при перезважуванні 500 тон насіння соняшника поточного врожаю було ідентифіковано нестачу 1 тони насіння, оціночною вартістю 10 100 грн;

ü     в ході інвентаризації встановлено, що 30 тон пшениці внаслідок замочування, ураження цвіллю, хворобами та шкідниками втратили свої товарні кондиції. Оціночна сума втрат склала 99 000 гривень.

Як вказані результати інвентаризації будуть відображені в бухгалтерському обліку підприємства за станом на 31 листопада поточного року.

Відповідь.

 1. Не оприбуткований капітальний ремонт млина підлягає оприбуткуванню на баланс. Оприбуткування даного капітального ремонту, на наш погляд, більш доцільно оприбутковувати окремим об’єктом основних засобів, на підставі Акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма N ОЗ-1). Приклад оформлення акту наведено в додатку 8.                                                                     Згідно Положення №879, виявлені при інвентаризації основні засоби підлягають оприбуткуванню із збільшенням доходів майбутніх періодів.
 2. Металобрухт та будівельні матеріали підлягають оприбуткуванню на рахунок 20 «Виробничі запаси». Оприбуткування здійснюється на підставі типової форми з обліку матеріалів М-4 «Прибутковий ордер», затвердженої наказом Мінстату N Приклад оформлення форми М-4 наведено в додатку 9.
 3. Згідно діючих норм природних втрат насіння соняшника при зберіганні на пристосованих майданчиках, допустима норма природного убутку при зберіганні до 3 місяців складає 0,24 відсотка. Для 500 тон насіння соняшника допустима норма природного убутку при зберіганні до 3 місяців складає – 500 т. х 0,24% = 1,2 тони. Таким чином, нестача в розмірі 1 тони, є нестача в межах норм природного убутку яка відображається у складі бухгалтерського рахунку 946 "Втрати від знецінення запасів" на якому ведеться облік втрат, пов'язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
 4. Втрати 30 тон пшениці внаслідок замочування, ураження цвіллю, хворобами та шкідниками оціночною вартістю 99 000 гривень є втратами понад норми природного убутку і відповідно відображаються у складі бухгалтерського рахунку 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" на якому згідно Інструкції №291 ведеться облік нестач і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження, та реалізації.

Сума амортизаційних відрахувань за 1 місяць складе – 240 000 : 8 років : 12 міс. = 2500 грн. на місяць.

Відображення вищенаведених операцій в бухгалтерському обліку сільськогосподарського підприємства наведено в таблиці 1.

Таблиця1. Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку підприємства

п/п

Змістгосподарської операції

Дебет

Кредит

Сума (грн.)

За станом на 1 листопада

1

Відображено оприбуткуваннякапітального ремонту млина

10

69

240 000

2

Відображено оприбуткування металобрухту

209

719

3000

3

Відображено оприбуткування старопридатних будівельних матеріалів

209

719

10 000

4

Списано вартість 1 тони насіння соняшника в межах норм природного убутку

946

27

10 100

5

Списано втрати від псування пшениці внаслідок замочування, ураження цвіллю, хворобами та шкідниками

947

27

99 000

Станом на 31 листопада

6

Нараховано амортизацію капітального ремонту млина

23

13

2500

7

Списано доходи майбутніх періодів пропорційно сумі нарахованої амортизації

69

71

2500

Взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці допускається тільки щодо запасів однакового найменування і в тотожній кількості за умови, що лишки і нестачі утворились за один і той самий період, що перевіряється, та в однієї і тієї самої матеріально відповідальної особи.

У разі взаємозаліку нестач і лишків внаслідок пересортиці, коли вартість запасів, що виявились у нестачі, більше вартості запасів, що виявились у надлишку, різниця вартості повинна бути віднесена на винних осіб.

Якщо особи, винні в пересортиці, не встановлені, то сумові різниці розглядаються як нестачі цінностей понад норми природного убутку з віднесенням їх до складу витрат у порядку.

Перевищення вартості запасів, що виявились у лишку, порівняно з вартістю запасів, що виявились у нестачі внаслідок пересортиці, відноситься на збільшення даних обліку відповідних запасів та доходів.

Розмір збитків від розкрадання, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається відповідно до законодавства.

Сподіваємося, що дана стаття стане Вам в пригоді при проведенні річної інвентаризації.

Тарас МУРАШКО,

сертифікат аудитора серії «А»

сертифікат DipIFR rus

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Закон про бухгалтерський облік – Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року N 996-XIV;

ПСБО 9 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246;

ПСБО 16 «Витрати» - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318;

Положення №879 - Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року N 879, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за N 1365/26142

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку N 88 - Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704 (із змінами);

Наказ Мінфіну № 572 – Наказ Міністерства фінансів України від 17.06.2015 №572 «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 липня 2015 р. за N 788/27233;

Положення про ведення касових операцій N 637 - Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 40/10320;

Наказ Мінстату N 193 - наказ Міністерства статистики України від 21 червня 1996 року N 193 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів»;

Інструкція №291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291.

0
0
0
s2smodern